Voorwaarden

Algemene voorwaarden van RKZ Shop (onderdeel van RKZ Groep B.V)

Artikel 1: Wie zijn wij?

RKZ Groep B.V. is gevestigd aan de Emmalaan 25, 1075 AT Amsterdam, Nederland (KvK nummer: 68444761, Btw-identificatienummer: NL862809022B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “RKZ Shop” of “wij”.

 1. RKZ Shop verkoopt fysieke producten, diverse diensten en digitale producten zoals E-Books en E-Courses.
 2. Ook verkoopt RKZ Shop giftcards en biedt zij kortingscodes aan.

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van RKZ Shop worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. “Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij RKZ Shop de jou, dan wel namens de jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;
  2. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met RKZ Shop een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  3. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van RKZ Shop afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij RKZ Shop plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en RKZ Shop;
  4. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  5. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  6. “Website”: de Website www.rkzshop.nl  of andere Website via welke RKZ Shop haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die RKZ Shop sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van RKZ Shop die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van RKZ Shop, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met RKZ Shop

 1. Een Overeenkomst aangaan met RKZ Shop geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen RKZ Shop en jou komt een Overeenkomst, een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van RKZ Shop te aanvaarden.
 2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet je woonachtig zijn in Nederland, maar niet woonachtig zijn op één van de Waddeneilanden. Eenmalige Bestellingen kunnen in heel Nederland, inclusief de Waddeneilanden, worden bezorgd.

Artikel 5: RKZ Shop giftcard

 1. De RKZ Shop giftcard is 12 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.
 2. De RKZ Shop giftcard is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 6: Jouw verplichtingen

 1. Alle informatie die je op enig moment aan RKZ Shop opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. RKZ Shop is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart RKZ Shop tegen eventuele aanspraken van derden.
 2. Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water - de door RKZ Shop geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.
 3. Je bent verplicht de product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product labels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is RKZ Shop niet aansprakelijk en je vrijwaart RKZ Shop tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 7: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
 2. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 8: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door RKZ Shop op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Facturen en betalingsherinneringen worden door RKZ Shop uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.

Artikel 9: Kortingscodes

 1. RKZ Shop kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is je niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.
 2. Het is je niet toegestaan om de naam en het logo RKZ Shop en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. RKZ Shop behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. RKZ Shop kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 12 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.

Artikel 10: Levering, levertijd en uitvoering

 1. RKZ Shop bezorgt overal in Nederland.
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. Bezorging is alleen mogelijk op de door RKZ Shop aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorg dag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is, tenzij het producten betreft die volgens RKZ Shop ook in de brievenbus kunnen worden gedeponeerd. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. RKZ Shop kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
  Bij gebruik van een dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van RKZ Shop foto's maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als bewijs van voltooide levering. Deze foto's worden niet opgeslagen bij de bezorgpartner van RKZ Shop. Ze worden alleen bewaard door RKZ Shop en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft bij voorbaat toestemming dat dergelijke foto's gemaakt mogen worden.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij RKZ Shop tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).
 6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt RKZ Shop de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
 7. RKZ Shop is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 11: Herroepingsrecht en retourneren

 1. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 2. Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I (Modelformulier voor herroeping) van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.
 3. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan RKZ Shop retourneren.
 4. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal RKZ Shop de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 12: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. RKZ Shop hanteert een online privacy beleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder het privacy beleid zoals opgenomen op de Website

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is RKZ Shop niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is RKZ Shop slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat RKZ Shop tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. RKZ Shop staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat RKZ Shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. RKZ Shop is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. RKZ Shop is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is RKZ Shop aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 7. RKZ Shop is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij RKZ Shop of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan RKZ Shop gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die RKZ Shop voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie RKZ Shop of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 14: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt RKZ Shop zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 15.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door RKZ Shop toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen van artikel 10.3 (deadline wijzigen, pauzeren, opzeggen en herroepen). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is RKZ Shop gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door RKZ Shop gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. RKZ Shop behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door RKZ Shop uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst RKZ Shop de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van RKZ Shop ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. RKZ Shop behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RKZ Shop.
 5. RKZ Shop is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen RKZ Shop en de Klant , voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.


RKZ Shop - November 2021


BIJLAGE 1 - Modelformulier voor herroeping

Met onderstaand formulier geeft u aan dat u de overeenkomst met RKZ Shop wilt ontbinden. We verzoeken u onderstaand formulier in blokletters in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met het product terugsturen naar:

RKZ Shop
Emmalaan 25
1075 AT Amsterdam

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van het volgende product ontbind:

Reden voor herroeping*: ______________________________________________________
*Beantwoorden niet verplicht

Datum van betaling: ______________________________________________________

Betalingskenmerk*: ______________________________________________________
*Het betalingskenmerk kunt u vinden op uw bankafschrift bij de afschrijving van Bloomon of via uw digitale bankieromgeving van uw eigen bank.

IBAN: ______________________________________________________

Tenaamstelling: ______________________________________________________

E-mailadres: ______________________________________________________

Naam consument: ______________________________________________________

Adres consument: ______________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________

Datum ondertekening: ______________________________________________________